آرین شیمی سلفچگان

_

مشخصات پروژه

  • وزن: 1100 تن

  • نوع اتصالات: پیچ و مهره فلنجی و قاب خمشی

  • آدرس: منطقه ویژه سلفچگان

3 2 آرین شیمی سلفچگان
4 2 آرین شیمی سلفچگان
1 4 آرین شیمی سلفچگان
2 4 آرین شیمی سلفچگان
آرین شیمی سلفچگان