بلوار ارتش

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت ساتراپ سامان ساز

  • روش پایدارسازی: وجود کنج محدب در دو ضلع و وجود لایه خاک آلی در تراز بالا

  • میزان حفاری: 9000 متر مکعبسطح شات: 4000 متر مربع

  • حجم خاکبرداری: 42000 متر مکعب

  • عمق گود برداری: 21 متر

  • اتمام یافته  : در سال 1400

بلوار ارتش
2 5 بلوار ارتش
3 3 بلوار ارتش
4 3 بلوار ارتش
5 2 بلوار ارتش