خادمین شهرداری

_

مشخصات پروژه

  • وزن : 4000 تن

  • آدرس : منطقه 22 تهران ، شهرک مروارید

  • نوع اتصالات : دو طرف قاب خمشی ویژه و زیرسری و روسری جوشی

  • نوع ستون و تیر : ستون های باکس از نوع جوش گوشه ، اتصال استیفنر داخل ستون سه وجه جوش نفوذی و وجهه چهارم نفوذی توسط الکترو اسلگ / پل ها ورق ساز / سقف کامپوزیت

  • نوع رنگ : زنگ زدایی به روش گریندر و نوع رنگ سازه زینک کرومات آلکیدی با ضخامت 40 میکرون

2 5 خادمین شهرداری
خادمین شهرداری
3 3 خادمین شهرداری
4 3 خادمین شهرداری
5 2 خادمین شهرداری
1 5 خادمین شهرداری