خیابان گلها

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: آقای مهدی نوروزی

  • عمق گود: 12.5 متر

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ

  • سطح شاتکریت: 1404 متر

  • میزان حفاری:2008 متر

  • تاریخ اجرا: فروردین و اردیبهشت 1397

گلها
گلها