مجتمع خیرود نوشهر

_

مشخصات پروژه

  • وزن : 6000 تن

  • آدرس : نوشهر، خیرود

  • نوع اتصالات : دو طرف گیردار

  • نوع ستون و تیر: ستون های باکس از نوع جوش گوشه/ پل ها ورق ساز/ سقف کامپوزیت

  • نوع رنگ: زینک کرومات آلکیدی با ضخامت 40 میکرون

2 5 مجتمع خیرود نوشهر
6 مجتمع خیرود نوشهر
1 5 مجتمع خیرود نوشهر
5 2 مجتمع خیرود نوشهر
4 3 مجتمع خیرود نوشهر
3 3 مجتمع خیرود نوشهر