دهیاری آورین

_

مشخصات پروژه

  • عمق گود: 6 متر

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ

  • حجم خاکبرداری: 5000 متر مکعب

دهیاری-آروین
دهیاری-آروین
دهیاری-آروین
دهیاری-آروین