راه آهن

_

مشخصات پروژه

  • عمق گود: 10 متر

  • حجم خاکبرداری: 3500 متر مکعب

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ ،شمع سکانتی و سازه خرپایی

  • چالش ها: وجود حفره های زیرزمینی زیر ساختمان های همسایه، تغییر روش پایدار سازی در حین پروژه از نیلینگ به شمع سکانتی و سازه نگهبان خرپایی، حساسیت بسیار زیاد سازه های همسایه به تغییر شکل به سبب قدمت بالای ساختمان ها

راه آهن
آهن راه آهن
راه آهن