علامه جنوبی

_

مشخصات پروژه

  • عمق گود: 9 متر

  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی

  • حجم خاکبرداری: 7000 مترمکعب

  • چالش ها: وجود جریان آب در ترازی بالاتر از تراز گزارش شده در دفترچه خاک که نهایتا با زهکشی کف و دیواره ،آب به خارج از محدوده گودبرداری هدایت شد.

علامه-جنوبی
علامه-جنوبی
علامه-جنوبی
علامه-جنوبی