ولایت شهرک دارویی برکت

_

مشخصات پروژه

2 5 ولایت شهرک دارویی برکت
3 3 ولایت شهرک دارویی برکت
ولایت شهرک دارویی برکت
4 3 ولایت شهرک دارویی برکت