کن

_

مشخصات پروژه

  • عمق گود: 15 متر

  • روش پایدارسازی: نیل خود حفار

  • چالش ها: وجود خاک دستی به ارتفاع 4 متر و ریزشی بودن خاک زمان حفاری- استفاده از خود حفار

  • محل پروژه: تهران- محله ی کن

کن
کن
کن
کن
کن
کن