کیان 13

_

مشخصات پروژه

  • عمق گود: 13 متر

  • حجم خاکبرداری : 9000 متر

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ و سازه نگهبان

  • چالش ها: تغییر نقشه و افزایش عمق  گودبرداری پس از اجرای فونداسیون و نصب دستک ها، همانطور که در عکس مشخص است فونداسیون دستک ها تخریب و دوباره اجرا شده است.

کیان-13
کیان-13
کیان-13
کیان-13