آماده سازی دستگاه C6 جهت بهسازی به روش اختلاط عمیق DSM

تهیه  روغن و اسکازین و دو عدد بلبرینگ جهت روشن کردن موتور دستگاه سی ۶

کار کردن موتور خارج از دستگاه جهت سلامت از تعمیر انجام شده بر روی آن.