اختلاط عمیق خاک DSM

DSM یکی ازروش بهسازی خاک است که با اختلاط مکانیکی توسط مخلوط سیمانی یا آهکی ،خصوصیات خاک های نرم ، رس های با رطوبت بالا و دیگر خاک های ضعیف را بهبود می بخشد.

پروژه های ساخته شده بر روی خاک خیلی نرم یا لایه های متغیر خاک به طور کلی به فونداسیون عمیق یا بهسازی خاک مورد نیاز است تا از ظرفیت باربری کلی و مجاز پی و نشست های سازه ای مختلف اطمینان حاصل شود . بعضی از روش های بهسازی بستر شامل اختلاط عمیق خاک می تواند راه حل موثر­اقتصادی تر از شمع های عمیق فراهم کند.

بعضی خاک های ضعیف  یا سست احتمال روانگرایی تحت  شرایط بار لرزه ای را دارد . روانگرایی خاک می تواند  نشست های بستر را سرعت ببخشد و  با جابجایی های جانبی می تواند باعث گسیختگی سازه ای فاجعه انگیز بر روی لایه روانگرا شود.

عمیق اختلاط عمیق خاک DSM

اختلاط  عمیق می تواند با تزریق یک سیستم اختلاط خشک یا مرطوب تعریف شود از میان ابزار مکانیکی اختلاط. با شکل گیری ستون های اختلاط  ، خاک بهبود یافته و مقاومت و سختی  آن افزایش  می یابد.