انکراژ

دوخت به پشت یا سیستم Tiebacks

 

انکر، سیستمی است که قادر است بار کششی را به یک لایه مناسب منتقل کند و از سازه ای که باید انکر شود حفاظت کند. انکرها معمولاً برای جلوگیری از تغییر شکل دیوار پس از گودبرداری استفاده می شوند. در چنین حالتی، انکر از میان سازه در طول فاز خاکبرداری نصب می شوند. پس از کشش این انکرها، عملیات خاکی از سر گرفته می شود.

 به طور کلی انکرها به منظور حفاظت از دیوارها در مقابل بار جانبی خاک و فشارهای آب در سازه نگهبان ،شیب لغزش ها ، تونل ها و شفت ها و گودبرداری های عمیق ،  مقاومت کششی  در برابر بالاآمدگی روی کف  (uplift)به علت بالا آمدن تراز آب زیرزمینی و مقاومت در برابر نیروهای واژگونی یا لغزش در پروژه های پایدارسازی سدها استفاده می شوند.

 

یک انکر شامل سه بخش است :

  1. هد ، انتقال نیروی انکر به ورق تقویتی سازه
  2. طول آزاد تاندون ، از هد تا نزدیک انتهای انکوریج
  3. طول باند، که طول تاندونی است که توسط آن نیروی کششی از طریق دوغاب به خاک اطراف منتقل می شود.
1 انکراژ

مراحل اجرای  یک تای بک (tie back) 

  1. حفاری گمانه
  2. قرارگیری مهاری در گمانه
  3. ریختن دوغاب برای انکر
  4. اتصال دیوار ساخته شده
2 انکراژ

مراحل اجرای  چند  تای بک (tie back )

  1. حفاری گمانه
  2. در اولین تراز انکر نصب شده و در دومین تراز  گمانه حفاری می شود.
  3. دردومین تراز انکر نصب می شود.
3 انکراژ