سازه نگهبان

سازه نگهبان ( خرپا) 

این روش، یکی از مناسب­ترین و متداول­ترین روش­های اجرای سازه نگهبان در مناطق شهری است. اجرای آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالاییی ندارد، و در عین حال قابلیت انعطاف زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف دارد.

 

مراحل اجرایی سازه ­های نگهبان خرپایی

 

1- حفر چاه­هایی در امتداد اعضای قائم خرپا

 

4 سازه نگهبان

2- جاگذاری قفسه میلگرد و نصب عضو قائم خرپا و بتن ­ریزی شمع و مهار عضو خرپا

 

5 سازه نگهبان

3- گودبرداری با شیب مناسب و پایدار

 

6 سازه نگهبان

4- اجرای شمع پای عضو مایل

 

7 سازه نگهبان

5- نصب عضو مایل خرپا

 

8 سازه نگهبان

6- نصب اولین عضو افقی خرپا

 

9 سازه نگهبان

7- نصب ردیف­های بعدی عضو­های افقی و قطری خرپا تا تکمیل اجرای خرپا

نگهبان سازه نگهبان