_

شرکت ماندگار خاک پی

 دفتر مرکزی و آزمایشگاه : تهران- میدان رسالت – خیابان اسلام پناه – بلوار برات محمدی – پلاک 56 –  طبقه اول

10 93 22 77 | 12- 11 93 54 88