مهارمتقابل(Strut)

یکی از روش های پایدارسازی گود سیستم مهارمتقابل (استرات) متصل به ساختمان های مجاور می باشد. این روش  در گودهای با عرض کم بسیار مرسوم است به دلیل ساد گی و حداقل هزینه وقتی که خاک چسبنده است و عمق گودبرداری کم تر ازعمق پایدار است .  

11 مهارمتقابل(Strut)

دستوالعمل اجرای مهارمتقابل :

  • نصب شمع ها
  • خاکبرداری اولین ردیف استرات با جبهه کاری
  • قرارگیری استرات ها و ویلرها
  • خاکبرداری مرحله دوم با جبهه کاری
  • قرارگیری استرات ها و ویلرها
  • تکرار مرحله 5 تا رسیدن به کف گود
22 مهارمتقابل(Strut)

دستوالعمل  گودبرداری عرضی:

سیستم ریکر :

  • اجرای شمع
  • خاکبرداری با ایجاد برم ( شیب)
  • ریختن دال فونداسیون کف
  • برداشتن برم و قرار دادن ریکر و تیر در کف
33 مهارمتقابل(Strut)