امیرآباد

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: آقای نجات پور

  • عمق گود: 10 متر

  • سطح شاتکریت: 550 مترمربع

  • مساحت زمین : 350 متر مربع

  • جوشکاری : 35 تن

  • حجم خاکبرداری: 4000 مترمکعب

  • چالش نخاله: تا 7متر

  • محل پروژه: تهران – امیرآباد

6 امیرآباد
4 امیرآباد
3 امیرآباد
2 امیرآباد
1 امیرآباد