برج مجید نمک آبرود

_

مشخصات پروژه

  • وزن : 3000 تن

  • آدرس : نمک آبرود

  • نوع اتصالات : دو طرف گیردار

  • نوع ستون و تیر : ستون های باکس از نوع جوش گوشه / پل ها ورق ساز / سقف کامپوزیت

  • نوع رنگ:  زینک کرومات آلکیدی با ضخامت 40 میکرون

3 برج مجید نمک آبرود
4 برج مجید نمک آبرود
5 برج مجید نمک آبرود
2 2 برج مجید نمک آبرود
برج مجید نمک آبرود