برج های مسکونی پارک

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت ساختمانی توسکا پویا

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ

  • حجم خاکبرداری: 61000 متر مکعب

  • سطح شات: 2100 متر مربع

  • میزان حفاری: 3100 متر مکعب

  • عمق گود : 17 متر

  • اتمام یافته : سال 1392

3 3 برج های مسکونی پارک
2 5 برج های مسکونی پارک
برج های مسکونی پارک
4 3 برج های مسکونی پارک