بهاران

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: مهندس جوزدانی

  • عمق گود: 8 تا 17 متر

  • اتمام یافته: در سال 1400

  • سطح شات: 4000 متر مربع

  • میزان حفاری : 9000 متر مکعب

  • حجم خاکبرداری: 22000 متر مکعب

  • روش پایدارسازی: نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

  • چالش ها: پایداری دائم دیواره شمالی در مجاورت بزرگراه یادگار امام به ارتفاع 17 متر

3 3 بهاران
1 5 بهاران
بهاران
2 5 بهاران
5 2 بهاران