تجاری اداری دکتر حاج مقانی

مشخصات پروژه

  • کارفرما: آقای مهندس منصف مقدم اکبری

  • سطح شات: 950 متر مربع

  • حجم خاکبرداری: 3600 متر مکعب

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ

  • عمق گود : 14 متر

  • اتمام یافته : در سال 1396

1 5 تجاری اداری دکتر حاج مقانی
تجاری اداری دکتر حاج مقانی