خیابان صباح غربی

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: حاج هوشنگ رستی خواه

  • عمق گود : 14 متر

  • اتمام یافته:  سال 1400

  • متر مکعب حجم خاکبرداری: 20000 متر مکعب

  • سطح شات: 2000 متر مربع

  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی

خیابان صباح غربی