مولوی

_

مشخصات پروژه

  • عمق گود: 9 متر

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ

  • چالش ها: وجود چاه های زیاد آب و حفره های قنات

  • محل پروژه: تهران- مولوی

  • تاریخ اجرا: 1391

مولوی
مولوی
مولوی
مولوی
مولوی