نمک آبرود

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: دکتر شریعت منش

  • عمق گود: 12 متر

  • سطح شاتکریت: 2000 مترمربع

  • مساحت زمین : 3000 متر مربع

  • جوشکاری : 80 تن

  • حفاری: 4000 متر

  • چالش ها : تراز آب زیرزمینی از 3 تا 12

  • محل پروژه: نمک آبرود