فناوران پارسیان

_

مشخصات پروژه

  • وزن: 350 تن

  • نوع اتصالات: پیچ و مهره

  • آدرس: منطقه نظامی پارچین

2 فناوران پارسیان
1 فناوران پارسیان