کارخانه قند نیشابور

_

مشخصات پروژه

  • وزن: 500 تن

  • نوع اتصالات: اتصال جوشی

5 2 کارخانه قند نیشابور
کارخانه قند نیشابور
4 3 کارخانه قند نیشابور
3 3 کارخانه قند نیشابور
1 5 کارخانه قند نیشابور
2 5 کارخانه قند نیشابور