گلستان

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: حاج آقا حسن پور

  • روش پایدارسازی : نیلینگ و سازه نگهبان خرپایی

  • چالش ها:  وجود کنج محدب در دو ضلع و وجود لایه خاک آلی در تراز بالا

  • عمق گود : 10 متر

  • اتمام یافته : سال 1397

  • میزان حفاری: 9000 متر مکعب

  • سطح شات : 4000 متر مربع

  • حجم خاکبرداری: 9000 متر مکعب

گلستان